ACL Vastgoed, gevestigd aan Sterremuurweg 13, 9753AT HAREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aclvastgoed.nl Sterremuurweg 13, 9753AT HAREN 0630188539

A.C. Leseman is de Functionaris Gegevensbescherming van ACL Vastgoed Hij/zij is te bereiken via a.leseman@aclvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ACL Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

ACL Vastgoed verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.leseman@aclvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

ACL Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- ACL Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ACL Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACL Vastgoed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ACL Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 danwel 10 jaren ten behoeve van de belastingdienst. Persoonsgegevens die geregistreerd zijn ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht worden met eenzelfde termijn bewaard. Reden hiervoor is dat ook na lange periode eventueel contact noodzakelijk danwel gewenst is met de persoon omtrent het geleverde product. jaar lang bewaard. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

ACL Vastgoed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ACL Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ACL Vastgoed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bij verkoop of verhuur van vastgoed

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:


uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

de reden van verkoop of verhuur

de datum van aanmelding van het pand of complex en de periode dat het pand of complex te koop of te huur staat of heeft gestaan

de omschrijving en kenmerken van het pand of complex (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

foto’s en video’s van het pand of complex  

de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht

de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum


Bij aankoop of aanhuur van vastgoed

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:


uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een z.g.n. klantprofiel

gegevens over uw huidige pand of complex zoals de koop- of huurprijs

uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum


indien u koopt of verhuurt van iemand waar wij een opdracht van hebben om deze bij te staan dan leggen wij de volgende gegevens vast:


uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

gegevens over de pand of complex die kocht of huurt zoals het adres, kenmerken van de pand of complex, de koop- of huurprijs en de transactiedatum

uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

gegevens over uw oude pand of complex zoals de koop- of huurprijsWaar gebruiken wij deze gegevens voor?

Indien u verkoopt of verhuurt of u bent op zoek naar een andere pand of complex

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:


uw pand of complex bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, Fundainbusiness op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures

taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw pand of complex wordt alleen als referentiepand gebruikt)  


Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:

het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  


U koopt of huurt een pand of complex van iemand die gebruik maakt van onze diensten

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:


voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren


Bij taxatie van vastgoed

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:


uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

een beschrijving van uw wensen en doel waarvoor de taxatie dient te worden uitgevoerd

gegevens over uw huidige pand of complex zoals de koop- of huurprijs, bouwjaar, grootte, kadastrale gegevens

foto’s en video’s van het pand of complex  

uw leeftijds- en inkomenscategorie, functie (eventueel gezinssamenstelling)

de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum


Uitwisselingssysteem

De systemen van ons zijn gekoppeld aan het NVM Informatie Uitwisseling. Dit systeem bevat actuele informatie over alle pand of complexen en andere onroerende zaken die bij NVM makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.  


Over NVM

NVM is de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert o.a. het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM makelaars onderling informatie kunnen delen over pand of complexen en andere onroerende zaken. Meer informatie over NVM kunt u vinden op www.NVM.nl.


Welke gegevens worden vastgelegd in het NVM Informatie Platform?

Via een automatische koppeling ontvangt NVM een deel van de gegevens die door ons zijn vastgelegd. Dit betreft de beschrijving, kenmerken en foto’s van het object, alsmede (indien van toepassing) transactiegegevens zoals de prijs en datum overdracht. Uw naam of ander persoonlijke gegevens worden hier niet in opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in onze eigen systemen.


Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gedeeld met andere NVM makelaars om uw pand of complex onder zo groot mogelijk aantal zoekers onder de aandacht te brengen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als referentieobject bij taxaties door NVM taxateurs.  


Toegang tot gegevens  

NVM makelaars en taxateurs hebben toegang tot het uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van pand of complexen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVMv hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.


Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACL Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.leseman@aclvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

ACL Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vragen?

ACL Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via a.leseman@aclvastgoed.nl


Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.